• Janbaas 45, 4255 JS, Nieuwendijk
  • Maandag-Vrijdag
    8:00 - 20:00
Telefoonnummer

06-22333840

Algemene voorwaarden Van Hien Service en Onderhoud

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Van Hien Service en Onderhoud aangeboden, verkochte en/of vervaardigde producten, onderdelen en geleverde diensten, hierna (gezamenlijk) verder aangeduid met "producten".

1.2 Waar in deze voorwaarden van "Van Hien Service en Onderhoud" respectievelijk de "afnemer" wordt gesproken, wordt hieronder begrepen dan wel mede-begrepen Van Hien Service en Onderhoud als aanbieder, verkoper, leverancier of aanbieder van diensten of welke andere hoedanigheid dan ook, respectievelijk de aspirant-afnemer, afnemer, ontvanger en in het algemeen de medecontractant van Van Hien Service en Onderhoud.

1.3 Waar in deze voorwaarden van "verkoop" respectievelijk "koop" wordt gesproken, worden hieronder begrepen alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden op enigerlei wijze van toepassing zijn verklaard.

1.4 Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door Van Hien Service en Onderhoud uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen van Van Hien Service en Onderhoud, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

2.2 Mondelinge mededelingen zijn voor Van Hien Service en Onderhoud niet bindend, tenzij door haar binnen veertien (14) dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.

2.3 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Van Hien Service en Onderhoud ondertekende opdrachtbevestiging.

2.4 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Van Hien Service en Onderhoud, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Van Hien Service en Onderhoud.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Van Hien Service en Onderhoud deze binnen veertien (14) dagen schriftelijk heeft bevestigd en de afnemer daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

3.4 Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

3.5 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke Van Hien Service en Onderhoud verstrekt, blijven eigendom van Van Hien Service en Onderhoud en moeten op Van Hien Service en Onderhoud’s verzoek direct aan haar worden teruggezonden. Het is de afnemer niet toegestaan dat deze bescheiden worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en kosten

4.1 De prijzen van Van Hien Service en Onderhoud zijn gebaseerd op de tijdens de offerte-, respectievelijk contractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Van Hien Service en Onderhoud gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.2 Prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen, en luiden exclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

4.3 Op orders met een bruto orderbedrag beneden € 100,-- is geen korting van toepassing.

Artikel 5 Leveringen en levertijden

5.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 • a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 • b. de dag van ontvangst door Van Hien Service en Onderhoud van de voor de uitvoering door haar van haar verplichtingen uit de         overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 • c. de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door Van Hien Service en Onderhoud uitvoering kan         worden gegeven aan haar verplichtingen uit de overeenkomst;
 • d. de dag van ontvangst door Van Hien Service en Onderhoud van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door         Van Hien Service en Onderhoud van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

5.3 Indien aan de zijde van Van Hien Service en Onderhoud vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

5.4 De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze, indien keuring in het bedrijf van Van Hien Service en Onderhoud overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.

5.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Van Hien Service en Onderhoud bestelde materialen. Indien buiten schuld van Van Hien Service en Onderhoud vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

5.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Hien Service en Onderhoud geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Risico in verband met levering

6.1 Tot de levering volgens artikel 5.4 heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van Van Hien Service en Onderhoud. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan Van Hien Service en Onderhoud zijn gegeven, door Van Hien Service en Onderhoud in redelijkheid bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

6.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, dat wil zeggen Van Hien Service en Onderhoud, zijn.

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1 Betaling van aan Van Hien Service en Onderhoud verschuldigde bedragen moet geschieden direct 50% bij levering materiaal en bij installatie binnen acht (8) dagen na levering.

7.2 Van Hien Service en Onderhoud heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de afnemer te vorderen.

7.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door Van Hien Service en Onderhoud aan te wijzen bank- of girorekening.

7.4 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.5 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Hien Service en Onderhoud zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd de aan Van Hien Service en Onderhoud verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op de afnemer te verhalen.

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Van Hien Service en Onderhoud behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Van Hien Service en Onderhoud in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer door Van Hien Service en Onderhoud te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van Van Hien Service en Onderhoud heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Van Hien Service en Onderhoud jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Hien Service en Onderhoud.

8.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde onder 8.7 van dit artikel.

8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt Van Hien Service en Onderhoud zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Van Hien Service en Onderhoud dan uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben.

8.4 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Hien Service en Onderhoud te bewaren. De afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Van Hien Service en Onderhoud op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Van Hien Service en Onderhoud te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Van Hien Service en Onderhoud op de afnemer.

8.5 Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Van Hien Service en Onderhoud tekortschiet of Van Hien Service en Onderhoud goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Van Hien Service en Onderhoud gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

8.6 Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn de afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.

8.7 De afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn de afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hien Service en Onderhoud. De afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Van Hien Service en Onderhoud daartoe de wens te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens de afnemer.

Artikel 9 Garantie

9.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Van Hien Service en Onderhoud in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders vermeld, nadat de producten in de zin van artikel 5.4 zijn geleverd.

9.2 De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Van Hien Service en Onderhoud uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.

9.4 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de levering als bedoeld in artikel 5.4 bij Van Hien Service en Onderhoud te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van Van Hien Service en Onderhoud tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Van Hien Service en Onderhoud uitsluiten.

9.5 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de afnemer aan Van Hien Service en Onderhoud direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de producent ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan Van Hien Service en Onderhoud te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van Van Hien Service en Onderhoud en transportkosten van zaken, voor rekening van de afnemer zijn, tenzij anders overeengekomen.

9.6 Van Hien Service en Onderhoud is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.

9.7 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lakwerk en kunststofdelen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

9.8 Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van de afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door de afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de afnemer niet stipt de door Van Hien Service en Onderhoud of haar leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.

9.9 Van Hien Service en Onderhoud is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Van Hien Service en Onderhoud, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.

9.10 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk worden door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van Van Hien Service en Onderhoud en worden aan hem door de afnemer franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Van Hien Service en Onderhoud is de afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan Van Hien Service en Onderhoud terug te zenden.

9.11 Voor producten en onderdelen daarvan, welke Van Hien Service en Onderhoud niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Van Hien Service en Onderhoud, garantie wordt gegeven.

9.12 Indien Van Hien Service en Onderhoud om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, Van Hien Service en Onderhoud de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Van Hien Service en Onderhoud betaalde kostprijs van deze, soortgelijke, onderdelen van producten, zal vergoeden.

9.13 Het beweerdelijk niet-nakomen door Van Hien Service en Onderhoud van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de afnemer niet van de verplichtingen, welke door hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Van Hien Service en Onderhoud gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

9.14 De hierboven bedoelde garantieverplichting van Van Hien Service en Onderhoud vervalt, indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Van Hien Service en Onderhoud gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

9.15 Voldoening aan de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

10.1 De aansprakelijkheid van Van Hien Service en Onderhoud of diens leidinggevende ondergeschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Hien Service en Onderhoud of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is alle aansprakelijkheid van Van Hien Service en Onderhoud, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

10.3 Van Hien Service en Onderhoud is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens, noch voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

10.4 Van Hien Service en Onderhoud is nimmer verantwoordelijk voor het vaststellen van de voor het klimaatsysteem benodigde capaciteit en overige technisch specificaties waaraan de producten dienen te voldoen en evenmin verantwoordelijk voor de montage, installatie of inbedrijfstelling daarvan. Indien Van Hien Service en Onderhoud hierbij hulp of bijstand verleent, geschiedt dat onverminderd het bepaalde onder 10.2, op basis van algemene richtlijnen en volledig voor risico van de afnemer.

10.5 De afnemer is gehouden Van Hien Service en Onderhoud te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Van Hien Service en Onderhoud in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Van Hien Service en Onderhoud onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Hien Service en Onderhoud of haar leveranciers.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Van Hien Service en Onderhoud te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Hien Service en Onderhoud het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Van Hien Service en Onderhoud tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

12.2 Van Hien Service en Onderhoud heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 12.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Van Hien Service en Onderhoud om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.

12.3 Het bovenomschreven recht laat onverlet het recht van Van Hien Service en Onderhoud om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Van Hien Service en Onderhoud in dat geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 13 Algemeen

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn Van Hien Service en Onderhoud en de afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

Artikel 14 Toepasselijk recht / Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

Deze algemene voorwaarden van Van Hien Service en Onderhoud zijn op 11 mei 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Download onze algemene voorwaarden

Klikt u op de button hiernaast om deze te downloaden..

Onze contactgegevens

  • Janbaas 45, 4255 JS, Nieuwendijk

  • Maandag-Vrijdag
    8:00 - 20:00

  • Telefoonnummer: 06-22333840